MOBBİNGDER GENEL KOORDİNATÖRLÜK, BAŞKAN DANIŞMANLIĞI, DANIŞMA KURULU VE İL TEMSİLCİLİĞİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç
Madde 1– Bu yönerge, Mobbing ile mücadele derneği; genel koordinatörlükleri, başkan danışmanları ve il temsilcilikleri ile danışma kurulunun, kuruluş ve çalışma usullerini düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam
Madde 2– Bu yönerge, Mobbing ile mücadele derneğinin merkez teşkilatına bağlı olarak kurulan genel koordinatörlükleri, Başkan Danışmanları, Danışma Kurulu ve İl temsilciliklerini kapsar

Dayanak:
Madde 3– Bu yönerge 23.11.2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler kanunu, dernekler yönetmeliği, Mobbing ile mücadele derneği tüzüğü ve Mobbing ile mücedele derneği yönetim kurulunun……tarih ve …………sayılı kararı uyarınca çıkarılmıştır.

Tanımlar
Madde 4– Bu yönergede geçen;
Yönetim kurulu; Mobbing ile mücadele derneği yönetim kurulunu
Genel Koordinatörlük; Mobbing ile mücadele derneği genel merkezine bağlı olarak çalışan koordinatörlükleri,
Danışma kurulu; Mobbing ile mücadele derneğinin misyon, vizyon, ilke ve amaçları çerçevesinde yapılacak faaliyetleri ve geleceğe dönük vizyonuna ilişkin görüş, öneri ve yapıcı eleştirilerde bulunulması amacıyla, ihtiyaç duyulan konularda danışmak amacıyla oluşturulan kurulu
Başkan Danışmanları; Genel Başkana Bağlı olarak çalışan danışmanları

İl Temsilciliği; illerde Mobbing ile mücadele derneğini temsilen oluşturulan temsilcilikleri
Yetkili Otorite; Genel merkezde yönetim kurulunu, diğer illerde il temsilciliğini İfade eder

Esaslar
Madde 5– Bu yönerge kapsamında Mobbing ile Mücadele Derneği görevlileri aşağıdaki esasları kabul eder.

a) İlgili yasalar ve Dernek tüzüğü ile yönetim kurulu kararları çerçevesinde, misyon, vizyon, ilkeler ve amaçlar doğrultusunda faaliyet gösterir,

b) Üyeler başkalarına yönelik olarak insan hakları ihlali olan psikolojik taciz(Mobbing) ve akran zorbalığı gibi şiddet davranışlarında bulunmamayı taahhüt eder. Ayrıca üyeler, toplumsal sorumluluk ve bilinç gereğince, onurlu çalışma hakkının korunması, çalışma barışının sağlanması ve toplumda şiddetin önlenmesi amacıyla, mobbing ve akran zorbalığı gibi toplumsal şiddeti artıran sorunlarla mücadele etmeyi kabul ve beyan eder.

c) Genel Koordinatörlükler ve il temsilcilikleri Genel merkez Yönetim Kurulu ile uyumlu çalışır.

d) Dernek Görevlilerinin toplantılara eksiksiz katılması esastır. Mazeretsiz olarak bir yılda gerçekleştirilen toplantıların yarısından fazlasına katılmayan üye, bulunduğu yönetim görevinden istifa etmiş sayılır. Yerine yedek üye yetkili otorite tarafından atanır.

e) Dernek faaliyetlerini yürütürken;

-Bireyler arasında din, dil, etnisite, cinsiyet, sınıf ve siyasi düşünce farkı gözetmez,

-Analitik, eleştirel ve fikri olarak disiplinler arası planlamalar ve çalışmalar yapmayı hedefler,

-Çağdaş, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açık olarak ulaşılabilir, güvenilir, şeffaf, adil, dürüst ve sabırlı çalışmalar yapma gayreti içerisinde hareket eder.

-Mobbing ve bullying mağdurlarını korumaya ve bilinçlendirmeye yönelik yeni insani gelişim paradigmaları oluşturmak için çalışır

f) Bu yönergede olmayan hususlarda ilgili mevzuat, dernek tüzüğü ve yönetim kurulu kararları esastır.

 

İKİNCİ BÖLÜM
Genel koordinatörlükler, il temsilcilikleri, başkan danışmanları teşkili ve çalışma usulleri

Madde 5-

a) Genel Koordinatörlükler şunlardır

 1. İl Temsilcilikleri Genel Koordinatörlüğü
 2. Eğitim ve Mevzuat Genel Koordinatörlüğü
 3. ARGE ve Projeler Genel Koordinatörlüğü
 4. Sertifikasyon ve Denetim Genel Koordinatörlüğü
 5. Hukuk Genel Koordinatörlüğü
 6. Akademik ve Bilimsel Çalışmalar Genel Koordinatörlüğü
 7. Tanıtım ve İletişim Genel Koordinatörlüğü
 8. IT Genel Koordinatörlüğü
 9. Engelliler Genel Koordinatörlğü

Genel koordinatörlüklerin, Başkan Danışmanları, il temsilciliklerinin ve Danışma Kurulu’nun teşkili

Madde 6-

a) Genel Koordinatörlükler biri genel koordinatör olmak üzere iki yardımcıdan oluşur.

b) İl temsilcilikleri ilin büyüklüğüne göre bir il temsilcisi ile buna bağlı en az bir ve en fazla altı yardımcıdan oluşur.

c) Genel Koordinatörler ve il temsilcilerinin tayini, üyelere yapılan duyurudan sonra Yönetim kuruluna yapılan başvuruyu müteakip ilk yönetim kurulu toplantısında karara bağlanır. Genel koordinatörler ve il temsilcileri yardımcılarını belirleyerek yönetim kuruluna bildirir ve yönetim kurulunun kararını müteakip Genel Koordinatörlük, Danışma Kurulu ve il temsilciliği oluşturulur. İl temsilciliği ilgili mevzuat uyarınca ilgili valiliğe yazılı olarak bildirilir.

Genel Koordinatörlüklerin Oluşumu

Madde 7-

Dernek faaliyetlerinin Tüzükte belirlenen vizyon, misyon ve amaçlara uygun olarak; düzenli, sürekli, etkin ve etkili bir biçimde yürütülmesi için Genel Koordinatörlük oluşturma yetkisi Yönetim Kurulunun sorumluluğundadır. Yönetim Kurulu; Kordinatörlük oluşturma, kordinatörlük açma ya da kapatma, kordinatör atama ve görevlerini belirleme, yönergegeleri günün şartlarına göre güncelleme yetkisine sahiptir.

Genel Koordinatörlüklerin Görevleri

Madde 8
a) İl Temsilcilikleri Genel Koordinatörlüğü’nün görevleri şunlardır

 1. Derneğin misyon, vizyon, ilkeler ve amaçları doğrultusunda İl temsilciliğinin talep, şikayet, öneri ve dileklerini yönetime bildirmek suretiyle çözüme kavuşturmak,
 2. İl temsilciliği ile işbirliği yaparak il bazında yapılacak işlerde (il temsilciliği adına) ilgili diğer genel koordinatörlükler ile işbirliği yapmak,
 3. Türkiye genelinde her ilde il temsilciliği oluşumunu temin etmek,
 4. İl temsilcilikleri arasında koordinasyon görevi yapmak,
 5. İl temsilciliğinin görev alanına giren diğer konularda il temsilciliğini yönlendirmek,
 6. İl Temsilcilikleri için Yetki Belgesi hazırlamak ve Yönetim Kurulu onayına sunmak,
 7. Gerekli olan hallerde il temsilciliklerini ziyaret etmek,
 8. Yönetim tarafından verilecek diğer görevleri yapmak,

b) Eğitim, Danışmanlık ve Rehberlik Genel Koordinatörü

Eğitim, Danışmanlık ve Rehberlik Genel Kordinatörlüğü’nün Görevleri

 1. Dernek tüzüğünde ve belirlenen amaç doğrultusunda akran zorbalığı(bullying), sosyal şiddet ve psikolojik taciz(mobbing) konusunda hizmet içi eğitim, seminer, sempozyum ve panel gibi etkinlikler düzenlemek,
 2. Görsel veya yazılı eğitim materyali hazırlamak,
 3. Eğitime katılanlara katılım belgesi, sertifika gibi belgeler hazırlamak,
 4. Eğitim konusunda il temsilcilikleri ile işbirliği yapmak,
 5. Derneğin kuruluş amacına uygun olarak topluma faydalı konularda eğitim programı hazırlamak ve uygulamak,
 6. Burs verilecek öğrencileri belirlemek ve şartları uygun olanlara burs verilmesi için yönetime sunmak,
 7. Derneğe yapılan başvuruları inceleyerek mağdurların ihtiyaçlarını ve taleplerini belirlemek, buna istinaden mağdurlara psiko-sosyal, hukuki ve idari danışmanlık ve rehberlik yapılmasını sağlamak veya ilgili uzmanlara-kurumlara yönlendirmek,
 8. Başvurulara elektronik ortamda veya yazılı olarak cevap hazırlamak ve göndermek,
 9. Yönetim tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

c) ARGE ve Projeler Genel Koordinatörlüğü’nün görevleri

 1. Dernek tüzüğüne uygun ulusal veya uluslararası projeler yapmak ve uygulamak
 2. Projeler ile ilgili olarak yönetime öneride bulunmak
 3. İl bazında yapılacak projelerde, ve araştırmalarda Eğitim, Danışmanlık ve Rehberlik Genel Kordinatörlüğü ve il temsilcilikleri genel koordinatörlüğü ile işbirliği yapmak
 4. Dernek tüzüğü çerçevesinde anketler, araştırmalar yapmak yapılan bu araştırma sonuçlarını yönetime bildirmek
 5. Yapılan araştırma sonuçlarını üçer aylık periyotlarla kamuoyuna duyurulmak üzere yönetime bildirmek
 6. Yönetim tarafından verilecek diğer görevleri yapmak

d) Sertifikasyon ve Denetim Genel Koordinatörlüğü’nün görevleri

 1. Mobbing ile Mücadele konusunda Akreditasyon Sistemi oluşturmak,
 2. Akreditasyon ile ilgili çalışmaları yapmak, düzenli ve sürekli olarak yürütülmesini sağlamak ve çalışmaları yönetime sunmak,
 3. Müracaat eden işyerlerinde  Akreditasyon Süreci kapsamında Kalite Yönetim Sistemi oluşturmak veya ilgili kuruluşun organizasyonunu gerçekleştirmek,
 4. Her yıl inceleme yaparak Bu işyerinde Mobbing Yoktur Sertifikası verilmesi için Yönetim Kuruluna teklifte bulunmak,
 5. Mobbing konusunu Kalite Yönetim Sistemi (KYS) kapsamına alınması için çalışmalar yapmak
 6. Yönetimin vereceği diğer görevleri yapmak

e) Hukuk Genel Koordinatörlüğü’nün görevleri

 1. Kurumlardan veya vatandaşlardan gelen, akran zorbalığı(bullying) sosyal şiddet veya psikolojik taciz (mobbing) konusunda gerektiğinde kolluk kuvvetlerine ve ilgili birimlere başvurmak,
 2. Bullying veya Mobbing konusunda gelen şikâyetleri incelemek ve ilgili kurumu ile görüşerek ve/veya yazışarak çözüme kavuşturmak,
 3. Magdurlar veya mahkemelerden gelen mütalaa taleplerinden yönetim kurulunca uygun görülenlerle ilgili, mütalaa hazırlayarak yönetim kuruluna sunmak,
 4. Yönetim Kurulunca uygun görülen Mobbing davalarını dernek adına taraf olarak takip etmek,
 5. Mobbing ile ilgili Mahkeme kararlarını takip ederek web sayfasına konulması için hazırlık yapmak,
 6. İllerde dernek üyesi avukatlarla ilgili iletişim ve koordinasyonu sağlamak,
 7. Derneğin taraf olması gerektiğini düşündüğü davalar konusunda Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunmak,
 8. Yönetim Kurulu kararı ile Derneğin taraf olduğu davalara katılmak,
 9. Yönetim tarafından verilecek diğer görevleri yapmak

f) Akademik ve Bilimsel Çalışmalar Genel Koordinatörlüğü’nün görevleri

 1. Derneğin YÖK ve Üniversiteler ile ilişkilerini yürütmek.
 2. Dernek adına akademik hakemli derginin çıkarılmasını sağlamak.
 3. Dergi ve dergi web sayfası ile ilgili iş ve işlemler konusunda ilgili genel koordinatörlük arasındaki ilişkileri düzenlemek,
 4. Üniversitelerde Mobbing Yönergesinin çıkarılmasına önayak olmak, mobbing biriminin oluşturulması ile ilgili iş ve işlemlere katkı sağlamak, takibini gerçekleştirmek,
 5. Derneğin Akademik alanda kurulan STK’larla ilişkilerinin düzenli ve sürekli olarak sürdürülebilmesi için Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.
 6. Mobbingin üniversitelerde seçmeli ders olarak okutulması için ilgili birimlerle girişimlerde bulunmak,
 7. Mobbing konusunda ülkemizde ve Uluslararası alanda yayınlanan akademik yayınları takip ederek, yönetim kurulunu bilgilendirmek,
 8. Yönetim tarafından verilecek diğer görevleri yapmak

f) Tanıtım ve İletişim Genel Koordinatörlüğü’nün görevleri

 1. Derneğin Kurumsal İletişim Strajesini belirleyerek yönetim kurulunun onayına sunmak.
 2. Dernekle paydaşlar, basın ve kamuoyu arasında, düzenli ve sürekli iletişimi sağlamak
 3. Derneğin kamuoyunda tanıtımı için hedef kitleyi gözeterek gerekli tanıtım faaliyetleri yapmak
 4. Dernek tanıtımı için sesli, yazılı ve görsel materyaller hazırlamak, TV programları yapmak, kampanyalar hazırlamak
 5. Dernek için oluşturulan sosyal medya hesaplarını yönetmek
 6. Derneğin iletişim kanalları üzerinden yönetimden gelen duyuruları yapmak
 7. Reklam, tanıtım ve halkla ilişkiler faaliyetlerini yürütmek
 8. Yönetim tarafından verilecek diğer görevleri yapmak

g) IT Genel Koordinatörlüğü’nün görevleri

 1. Derneğin ihtiyacı olan bilişim alt yapı ve sistemlerini temin edilmesini sağlamak,
 2. Hizmetin aksamadan yürütülmesi amacıyla gerekli tedbirleri almak, yedeklemeleri yapmak,
 3. Derneğin ihtiyacı olan yazılımları planlamak, yapmak, yaptırmak, verileri toplamak
 4. Derneğin misyon, vizyon, ilkeler ve amaçları doğrultusunda hizmetin aksamadan yürütülmesini sağlamak
 5. Bilişim Projeleri üretmek
 6. Ortaya çıkabilecek teknik sorunları çözmek, çözemiyor ise çözülmesi için gerekli çalışmaları yapmak
 7. Periyodik olarak yapılması gereken bakım onarım işlerini takip etmek,
 8. Yazılımların geliştirilmesi için önerilerde bulunmak,
 9. Yazılım kullanım kılavuzları hazırlamak,
 10. Sistemin güvenliğini sağlamak,
 11. İdari ve diğer amaçlı bilgisayarların kullanımına yardımcı olmak,
 12. Derneğin ihtiyacı olan teçhizatın alınması, kurulması, kabulü ile ilgili işlemleri yapmak
 13. Yönetim tarafından verilecek diğer görevleri yapmak

h) Engelliler Genel Koordinatörlüğü’nün görevleri

 1. Derneğin engelli STK’ları ile ilgili ilişkilerini yürütmek,
 2. Engelli çalışanlardan engelliliğe dayalı ayrımcılık temelinde mobbing konusunda gelen şikayetleri incelemek,
 3. Engelli mobbing mağdurlarına danışmanlık vermek,
 4. Engelliliğe dayalı ayrımcılık temelinde mobbing konusunda, başvuru mekanizmaları ile iletişimi sağlamak,
 5. Engelliliğe dayalı ayrımcılık bağlamında mobbing konusunda bilinç yükseltmek ve farkındalık geliştirmek amacıyla eğitim vermek,
 6. Yönetim tarafından verilecek diğer görevleri yapmak

h) Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü’nün görevleri

 1. Koordinatörlüğün Uluslararası İlişkiler konusunda misyon ve vizyonunu belirlemek, bunu; Koordinatörlüğün tüm tarafları ile paylaşmak ve geliştirmek,
 2. Derneğin uluslararasılaşması kapsamında ve uluslararası düzeyde tanıtımına yönelik olarak çok yönlü çalışmalarda bulunmak,
 3. Koordinatörlük çalışmalarının eşgüdüm içerisinde ve düzenli olarak akışını sağlamak,
 4. Koordinatörlük iletişim ağını geliştirmek yönünde çalışmalarda bulunmak ve bu çalışmaları görünür kılmak,
 5. Koordinatörlük çalışmalarının tasarruf ilkelerine uygun olarak gerçekleşmesini sağlamak,
 6. Derneğin amaçları doğrultusunda uluslararası platformlara entegrasyonu yönünde çalışmalar gerçekleştirmek,
 7. Dernek Yönetimin, uluslararası ilişkiler alanı ile ilgili vereceği görevleri yapmak,
 8. Mobbingle mücadelede beceri ve deneyimi kazanımına yönelik ulsuslararası bağlantılar kurmak,
 9. Derneğin uluslararası alanda sürekli gelişme ve iyileştirme fırsatlarını yakalayabilmesine yönelik araştırmalar yapmak,
 10. Derneğin uluslararası toplantı ve organizasyonlar düzenlenmesine katkı ve katılımı sağlamak,
 11. Uluslararası kurumlar ve yabancı sivil toplum örgütleri ile Dernek adına yazışmaları yürütmek,
 12. Derneğin faaliyet alanına giren uluslararası konferans, seminer, fuar vb etkinliklere katılım sağlamak,
 13. Derneğin uluslararası işbirliği anlaşmalarının ve protokollerin hazırlık ve yürütme aşamalarında gerekli çalışmaları yapmak ve yürütmek,
 14. Uluslararası düzeyde derneğin mobbing ile mücadele konularındaki duyuru, tanıtım, bilgilendirme ile uluslararası yazışma, haberleşme doküman hazırlama gibi süreçlerini yürütmek,
 15. Diğer koordinatörlüklerin bu yöndeki çalışmalarına destek sağlamak,
 16. Yönetim tarafından verilecek diğer görevleri yapmak

İl Temsilciğinin görevleri

 1. İl bazında Mobbing ile Mücadele Derneğini temsil etmek
 2. Başta Valilik, Üniversite, Baro, Medya ve STK’lar olmak üzere, ildeki diğer paydaşlarla düzenli ve sürekli olarak ilişkileri geliştirmek,
 3. Görevli olduğu il dahilinde Mobbing ile Mücadele Derneğinin faaliyet alanına giren konularda etkinlikler yapmak,
 4. İl’de yapılan çalışmaların sonuçlarını genel merkeze bildirmek, rapor etmek,
 5. İl bazında reklam, tanıtım, halkla ilişkiler faaliyetlerini yürütmek, İl sosyal medya hesaplarını yönetmek,
 6. İl bazında genel merkezin de iznini alarak ve genel merkezle işbirliği içerisinde paydaşlara, kurum ve kuruluşlara akran zorbalığı (bullying) sosyal şiddet ve psikolojik taciz(Mobbing) konularında proje yapmak, eğitimler vermek, sempozyum, panel veya seminerler düzenlemek,
 7. Derneğin misyon, vizyon, ilkeler ve amaçları doğrultusunda Genel Merkeze öneri ve tekliflerde bulunmak
 8. Genel Merkez kordinatörlüğünde diğer illerdeki temsilcilikler ile işbirliği içinde derneğin marka değerini artıracak etkinliklerde bulunmak,
 9. İldeki derneğimiz üyeleri arasında dayanışmayı geliştirmek, ortak akıl ve işbirliği ile sinerji oluşturmak birlik, beraberlik ve danayışmayı sağlamak için sosyal faaliyetler yapmak,
 10. Üye aidat ve bağışlarının düzenli olarak toplanması konusunda Genel Merkeze destek olmak,
 11. Yönetim tarafından verilecek diğer görevleri yapmak

Koordinatör veya il temsilciliği ile bunların yardımcılıklarına atanma şartları

Madde 9-

 1. En az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak
 2. Temsil kabiliyetine haiz olmak
 3. Mobbing ile mücadele derneği üyesi olmak
 4. Mobbing Farkındalık ve Mobbing Temel Analiz Uzmanlık Eğitimlerini almış olmak
 5. Bu görevlere istekli olmak
 6. Ketun olmak, kişisel verileri korumak
 7. Karşılık beklememek
 8. Sakin ve sabırlı olmak
 9. Hoşgörülü olmak
 10. İnsan hakları savunucusu olmak
 11. Ayrımcılığa şiddetle karşı olmak
 12. İnsan sevgisine sahip olmak
 13. Adalet duygusu gelişmiş olmak
 14. Vicdani duyarlılığı yüksek olmak
 15. Cesur olmak
 16. Çalışkan olmak
 17. Ekip çalışmasına yatkın olmak

Genel koordinatörlüklerin çalışması

Madde 10- Genel koordinatörlükler yönetim kurulundan izin almak kaydıyla alt birimlerini oluşturabilirler. Proje öneri ve tekliflerini yönetim kuruluna sunarlar. Yönetim kurulu kararından sonra uygularlar ve uygulama aşamasında yönetim kurulunu bilgilendirirler. Yapılan işlerin sonucunu yönetime rapor ederler.

İl temsilciliklerinin çalışması

Madde 11- il temsilcilikleri, il temsilciliği genel koordinatörlüğü ile işbirliği yaparak görev alanlarına giren konularda faaliyet gösterirler. Proje, eğitim ve diğer faaliyetlerine ilişkin öneri ve tekliflerini, il temsilciliği genel koordinatörlüğü aracılığı ile genel merkeze sunarlar, yönetim kurulunun onaylamasından sonra uygularlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli hükümler

Danışma kurulu
Madde 12- Mobbing ile Mücadele Derneğinin tüzüğünde belirtilen amaçları gerçekleştirmek amacıyla alacağı kararlarda ve yapılacak faaliyetlerde, üst düzey başarının elde edilmesi için Mobbing ile mücadele derneği danışma kurulu oluşturulur.

Bu kurula alanında uzmanlaşmış kişiler yönetim tarafından atanır. Danışma kurulunun başkanı ve vekili ilk oluşumda yönetim kurulu tarafından atanır. Daha sonra danışma kurulu gerek görürse başkan ve vekilini kendileri seçimle belirleyebilirler. Derneğin vizyoner bir bakış açısıyla geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için eğitim, seminer, bilgi şöleni, panel, projeler vb. önemli kararlarda yönetim; karar almadan önce danışma kurulu ile elektronik posta trafiği ile bilgi alışverişinde bulunabilir.

Danışma Kurulu kararlarını oy çokluğu ile alır. Eşitlik halinde Başkanın oyu iki oy sayılır. Danışma Kurulunun yazılı veya sözlü önerileri tavsiye niteliğindedir.

Yönetim Kurulu; Danışma Kurulunun vereceği kararların tamamını ya da bir bölümünü uygulayıp uygulamamakta serbesttir. Nihai karar yönetim kurulu tarafından verilir. Ancak; Danışma Kurulunun öneri ve teklifinin yönetim kurulu tarafından hangi gerekçeyle dikkate alınmadığı karar defterine işlenir.

Görevlendirme

Madde 13- Genel Koordinatörlüklere Yönetim Kurulu Üyeleri arasından da atama yapılabilir.

Madde 14- Mobbing ile Mücadele Derneği faaliyetlerinin düzenli, sürekli ve etkin sürdürülebilmesi amacıyla görevlendirilen kişiler birden fazla göreve atanabilirler. Ancak bir kişiye üç görevden fazlası verilemez.
Görevlendirme
Madde 15- Genel Koordinatörlüklere Yönetim Kurulu Üyeleri arasından da atama yapılabilir. Mobbing ile Mücadele Derneği faaliyetlerinin düzenli, sürekli ve etkin sürdürülebilmesi amacıyla görevlendirilen kişiler birden fazla göreve atanabilirler. Ancak bir kişiye üç görevden fazlası verilemez.

Genel Başkan Danışmanlığı

Madde 16- İhtiyaç duyulması halinde Genel Başkanın teklifi ve yönetim kurulunun onayı ile, en fazla beş Genel Başkan Danışmanlığı ihdas edilebilir. Faaliyetleri yürütmek üzere biri başdanışman olmak üzere en fazla beş danışman Başkan tarafından görevlendirilebilir. Danışmanlar başkanın vereceği talimatlar doğrultusunda hareket ederler.

Teşkilatların Çalışması

Madde 17- İl Temsilcilikleri ilin büyüklüğü ve ihtiyaçlarına göre; hizmetin düzenli, sürekli, aksamadan yürütülebilmesi için yönetim kurulundan izin almak ve Genel Koordinatörlüklerin görev tanımı, hizmet kapsamı içerisinde kalmak kaydıyla, kendi alt birim koordinatörlüklerini oluşturabilirler. Oluşum için öneri ve tekliflerini yönetim kuruluna sunarlar. Yönetim kurulu kararından sonra uygularlar ve uygulama aşamasında ilgili Genel Koordinatörlükleri bilgilendirirler. Yapılan işlerin sonucunu yönetime rapor ederler.

Performans

Madde 18- Genel Koordinatörler, il temsilcileri ve danışmanların performansları belirlenecek kriterlere göre Yönetim Kurulu Tarafından değerlendirilerek, dönem sonu gelmeden ya da dönem sonunda çalışmaya devam edip etmeme yönünde karar verilebilir.

Sorumluluk

Madde 19- Sivil toplum faaliyetleri her ne kadar gönüllülük esasına dayansa da, sosyal sorumluluk anlayışı gereği; görev alacak kişilerin görev, yetki ve sorumlulukları, hak ve yükümlülükleri bildirilerek, etik değerler kapsamında hareket etmeleri için yazılı kararlılık beyan ve taahhütleri alınabilir.

Yürürlük

Madde 20- Bu yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 21- Bu yönergeyi Mobbing ile Mücadele Derneği Genel Başkanı yürütür.