Türkiye Mobbing ile Mücadele Platformu

Kuruluş Amacı :

Platform; kamu ve özel sektör işyerlerinde onurlu çalışma hakkının korunması, ülkemizin uluslararası anlaşmalardan doğan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin izlenmesi, sosyal diyaloğ ve çalışma barışının geliştirilmesi, deneyimli, birikimli insan kaynağımızın doğru kullanılması, işyerlerinde her türlü ayrımcılığın önlenmesi, etik değerlerin benimsenmesi, mobbing farkındalığının artırılması ve toplumda mobbing ile mücadele bilincinin geliştirilmesi, dünya ölçeğindeki iyi uygulama örneklerinin araştırılması, mobbing ile mücadele yöntemlerinin geliştirilmesi için kamuoyu oluşturulması, STK’lar arasında bilgi alışverişinde bulunularak ortak aklın geliştirilmesi, bilgi ve deneyim paylaşımının sağlanması ve eğitimler verilmesi amacıyla kurulmuştur.

Çalışma Esasları :

Platform yapılandırma çalışmaları kurucu yürütme kurulu tarafından yürütülecek olup, üye STK’lar arttıkça temsilci sayısının da artması ile çeşitli çalışma grupları oluşturulacak ve çalışma yönergeleri hazırlanacaktır.

Platform kuruluşların belirleyeceği Temsilciler tarafından oluşturulur. Platformun Sekretaryası kuruluşların belirleyeceği kişiler tarafından yürütülür. Platformda alınan kararlar Platform Sözcüsü aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılır. Temsilciler her 2 ayda bir önceden belirlenen gündem ile toplanır, toplantıda alınan kararlar raporlanır, görev, yetki ve sorumluluk alanlarına göre başta, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile platform üyesi kurum ve kuruluşların üst yönetimi ile paylaşılır. Platform olarak düzenlenen etkinliklerde basına ya da kamuoyuna yönelik çağrılarda “Platform” adı kullanılacaktır. Ancak platformun tüzel kişiliği bulunmadığı için, resmi makamlara yönelik izin gerektiren faaliyetlerde, platformu oluşturan sivil toplum kuruluşlarının bizzat kendilerinin imzası ile resmi işlemler yürütülecektir.

Faaliyet Alanları :

 • Sosyal diyaloğun sağlanması ve geliştirilmesi için çalışmalar yapmak,
 • STK Ortak birliği ve Çalışma Grupları oluşturmak,
 • STK’lar ve Kamu kurum ve kuruluşları arasında hızlı bir iletişim ağını sağlamak için Web Portalı oluşturmak, sosyal medya hesapları kullanmak,
 • Çalışanlara yerel, ulusal ve uluslar arası düzeyde eğitim, sağlık ve sosyal hizmet yolları ile yardımcı olmak,
 • Sürekli eğitim programları hazırlamak,
 • Toplantı, seminer, panel, konferans, eğitim çalışması, bilgi-beceri ya da meslek kursu vb gibi etkinlikler düzenlemek
 • Ulusal ve uluslar arası hibe fonlarından yararlanmak üzere projeler geliştirmek, uygulamak
 • İş sözleşmelerinde ve Toplu Sözleşmelerde Mobbingi önleyici, Mobbing ile Mücadeleyi içeren hükümlerin yer almasını sağlamak,
 • Kamu ve özel sektör İşyerlerinde Mobbingin önlenmesi amacıyla yapılması gerekenler konusunda çözüm önerileri sunmak,
 • Başta Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve özel sektör kuruluşlarında Mobbing ile mücadele konusunda farkındalık oluşturmak, toplumsal bilinci geliştirmek amacıyla faaliyetler yapmak, öneriler sunmak, anketler hazırlamak, görüşmeler yapmak, kamuoyu oluşmasına katkı sağlamak,
 • Mecliste Grubu bulunan siyasi partilerle görüşerek Müstakil bir “Mobbing ile Mücadele Kanunu” çıkarılması için lobicilik faaliyetleri yürütmek,
 • Basın yayın organları ve sosyal medya aracılığıyla toplumda Mobbing ile Mücadele bilincinin geliştirilmesi amacıyla medya kuruluşları ile işbirliği yapmak,
 • Platformda bir araya gelen kuruluşlar; ülke çıkarları açısından zorunlu gördükleri Mobbing ile Mücadele konusunda birlikte davranma sürecine, tüm kurum ve kuruluşların katılımını sağlamak için ortak çaba harcamak ve ortak çağrı çıkarmayı karara bağlamak,
 • Platforma katılmak isteyen kurum ve kuruluşlardan hangilerinin platformda yer alıp almayacağı platformda yer alan kuruluşların oy çokluğu ile ortak kararıyla belirlenir
 • İnsanlarımız ve STK’lar arasında kalıcı köprüler kurarak, toplumsal etkileşimi arttırmak ve mobbing ile mücadele konusunda toplumsal bilinci yükseltmeye katkı sağlamak,
 • Ülkemizde toplumsal ayrışmanın yoğun şekilde yaşandığı ve bu ayrışmadan etkilenen insanlarımız arasında iletişim ve etkileşimi yükseltmek,
 • STK ve Kamu işbirliği ile ortak aktiviteler üretilmesini sağlamak,
 • STK’ların mobbing ile mücadele konusunda karar alma süreçlerinde katılımcı olarak etkin bir rol edinebilmesi için gerekli bilgi ve beceriler kazandırmak,
 • Kamu ve özel sektör işyerlerinin iyi yönetişim ilkeleri çerçevesinde yönetilmesi için teknik ve insan kaynağı kapasitelerinin geliştirilmesi için çalışmak,
 • Çalışma yaşamında şiddet ve tacizle ilgili uluslarası ve ulusal hukuki düzenlemeleri izlemek ve uygulanmasını takip etmek,
 • Çalışma yaşamında şiddet ve taciz durumlarında:

a) – Şikayet ve soruşturma prosedürleri ve uygun olduğu hallerde, işyeri düzeyinde uyuşmazlık çözüm mekanizmalarını ortaya koymak,

b) – İşyeri dışındaki uyuşmazlık çözüm mekanizmalarını geliştirmek,

c) –Mahkeme aşamasında mağdurlara hukuki destek sağlamak,

d) – Müşteki, mağdur, tanık ve muhbirlerin mağduriyetine veya bunlara yönelik misilleme yapılmasına karşı koruma önlemleri geliştirmek,

e) – Müşteki ve mağdurlar için yasal, sosyal, tıbbi ve idari destek önlemleri gibi uygun ve etkin çözüm yolları ve güvenli, adil ve etkin bildirme ve uyuşmazlık çözüm mekanizma ve prosedürlerine kolay erişim sağlamak

Platforma Kimler Katılabilir :

Platformun amaç ve ilkelerini benimseyen, çalışma alanı ve faaliyetleri ile ilgili katkı sağlayacak, çalışma hayatı ile ilgili dernek, vakıf, sendika, meslek odaları ya da benzer nitelikte sivil toplum kuruluşları katılabilirler.

Platformda yer alan kuruluşlar mutabakatla belirlenen platform çalışma ilkelerini benimsediklerini kabul ve taahhüt ederler. Mobbing ile Mücadele Kararlılık Beyanını imzalarlar.

Bütçe :

Platforma Katılım ücreti; aylık, yıllık aidat yoktur. Etkinliklerin gelir ve giderleri (yol, konaklama, yemek, kırtasiye vb.) platform üyeleri ile birlikte planlanarak oluşturulacaktır. Platform Faaliyetleri üye kuruluşların kendi bütçeleri ile karşılanacaktır.

MOBBİNG İLE MÜCADELE KARARLILIK BEYANI

Tüm çalışanlarımız; görev, yetki ve sorumluluk bilinci içerisinde, çalışma ilişkilerinin kurulması ve yürütülmesinde birbirlerinin onur ve saygınlıklarına karşı en yüksek özeni gösterecektir.

Bu değerlere zarar verecek yıldırıcı, düşmanca, aşağılayıcı ve rencide edici davranışlardan kaçınmak; çalışma ortamında psikolojik tacizi engellemek için her türlü özeni göstereceklerdir.

Çalışanlarımız psikolojik tacize maruz kaldıklarında veya tanık olduklarında silsile yolu ile üst yönetimi derhal bilgilendirmekle yükümlüdürler.

Her kademedeki çalışanımızın onur ve saygınlıklarının korunmasını sorumluluklarımız arasında kabul ettiğimizi ve bu davranışlara müsamaha göstermeyeceğimizi kararlılıkla beyan ve taahhüt ederiz.