BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1- Bu yönerge, Mobbing ile mücadele derneğinin genel koordinatörlüklerinin ve il temsilcilikleri ile danışma kurulunun, kuruluş ve çalışma usullerini düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2-  Bu yönerge, Mobbing ile mücadele derneğinin merkez teşkilatına bağlı olarak kurulan genel koordinatörlükleri, Danışma Kurulu ve İl temsilciliklerini kapsar

Dayanak:

Madde 3- Bu yönerge 23.11.2004 tarihli ve 5253 sayılı   Dernekler kanunu, dernekler yönetmeliği, Mobbing ile mücadele derneği tüzüğü ve Mobbing ile mücedele derneği yönetim kurulunun……tarih ve …………sayılı kararı uyarınca çıkarılmıştır.

Tanımlar

Madde 3- Bu yönergede geçen;

Yönetim kurulu;Mobbing ile mücadele derneği yönetim kurulunu

Genel Koordinatörlük;Mobbing ile mücadele derneği genel merkezine bağlı olarak çalışan koordinatörlüğü

Danışma kurulu; Mobbing ile mücadele derneğinin misyon, vizyon, ilke ve amaçları çerçevesinde yapılacak faaliyetlere ilişkin görüş, öneri ve yapıcı eleştirilerde bulunulması amacıyla ihtiyaç duyulan konularda danışmak amacıyla oluşturulan kurulu

İl temsilciliği; illerde Mobbing ile mücadele derneğini temsilen oluşturulan temsilcilikleri

Yetkili Otorite;Genel merkezde yönetim kurulunu, diğer illerde il temsilciliğini İfade eder

Esaslar

 Madde 4- Bu yönerge kapsamında Mobbing ile Mücadele Derneği görevlileri aşağıdaki esasları kabul eder.

a)İlgili yasalar ve Dernek tüzüğü ile yönetim kurulu kararları çerçevesinde, misyon, vizyon, ilkeler ve amaçlar doğrultusunda faaliyet gösterir,

b)Üyeleri insan hakları ihlaline giren psikolojik tacizi (Mobbing) başkalarına yapmayacakları gibi, bunu yapanlara karşı toplumsal sorumluluk ve bilinçle; onurlu çalışma hakkının korunması, çalışma barışının geliştirilmesi adına sivil toplum mantığıyla mobbing ile mücadele eder.

c)Genel merkez, Genel Koordinatörlükler ve il temsilcilikleri ile uyumlu çalışır.

d)Dernek Görevlilerinin toplantılara eksiksiz katılması esastır. Mazeretsiz olarak bir yılda en fazla beş toplantıya katılmayan üye, bulunduğu yönetim görevinden istifa etmiş sayılır. Yerine yedek üye yetkili otorite tarafından atanır

e)Dernek faaliyetlerini yürütürken;

-Bireyler arasında din, dil, etnisite, cinsiyet, sınıf ve siyasi düşünce farkı gözetmez,
-Analitik, eleştirel ve fikri olarak disiplinler arası planlamalar ve çalışmalar yapmayı hedefler,
-Çağdaş, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açık olarak ulaşılabilir, güvenilir, şeffaf, adil, dürüst ve sabırlı çalışmalar yapma gayreti içerisinde hareket eder.
-Mobbing ve bullying mağdurlarını korumaya ve bilinçlendirmeye yönelik yeni insani gelişim paradigmaları oluşturmak için çalışır

f)Bu yönergede olmayan hususlarda ilgili mevzuat, dernek tüzüğü ve yönetim kurulu kararları esastır.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel koordinatörlükler, il temsilcilikleri,teşkili ve çalışma usulleri

Madde 5-

a)Genel Koordinatörlükler şunlardır

1)İl Temsilcilikleri Genel Koordinatörlüğü

2)Eğitim ve Mevzuat Genel Koordinatörlüğü

3)ARGE ve Projeler Genel Koordinatörlüğü

4)Sertifikasyon ve Denetim Genel Koordinatörlüğü

5)Hukuki Destek Genel Koordinatörlüğü

6)Akademi Genel Koordinatörlüğü

7)İletişim Genel Koordinatörlüğü

8)Altyapı ve Bilişim Genel Koordinatörlüğü

Genel koordinatörlüklerin, il temsilciliklerinin ve Danışma Kurulu’nun teşkili

Madde 6-

a)Genel Koordinatörlükler biri genel koordinatör olmak üzere iki yardımcısından oluşur.

b)İl temsilcilikleri ilin büyüklüğüne göre bir il temsilcisi ile buna bağlı en az bir ve en fazla altı yardımcıdan oluşur.

c)Genel Koordinatörler ve il temsilcilerinin tayini, üyelere yapılan duyurudan sonra Yönetim kuruluna yapılan başvuruyu müteakip ilk yönetim kurulu toplantısında karara bağlanır. Genel koordinatörler ve il temsilcileri yardımcılarını belirleyerek yönetim kuruluna bildirir ve yönetim kurulunun kararını müteakip Genel Koordinatörlük, Danışma Kurulu ve il temsilciliği oluşturulur. İl temsilciliği ilgili mevzuat uyarınca ilgili valiliğe yazılı olarak bildirilir.

Genel Koordinatörlüklerin Görevleri

Madde 7-

a)İl Temsilcilikleri Genel Koordinatörlüğü’nün görevleri şunlardır

1)Derneğin misyon, vizyon, ilkeler ve amaçları doğrultusunda İl temsilciliğinin talep, şikayet, öneri ve dileklerini yönetime bildirmek suretiyle çözüme kavuşturmak

2)İl temsilciliği ile işbirliği yaparak il bazında yapılacak işlerde il temsilciliği adına ilgili diğer genel koordinatörlükler ile işbirliği yapmak

3)Türkiye genelinde her ilde il temsilciliği oluşumunu temin etmek

4)İl temsilcilikleri arasında koordinasyon görevi yapmak

5)İl temsilciliğinin görev alanına giren diğer konularda il temsilciliğini yönlendirmek

6)Yönetim tarafından verilecek diğer görevleri yapmak

b)Eğitim ve Mevzuat Genel Kordinatörlüğü’nün Görevleri

1)Dernek tüzüğünde ve belirlenen amaç doğrultusunda akran zorbalığı(bullying), sosyal şiddet ve psikolojik taciz(mobbing) konusunda hizmet içi eğitim, seminer, sempozyum ve panel gibi etkinlikler düzenlemek

2) Görsel veya yazılı eğitim materyali hazırlamak

3)Eğitime katılanlara katılım belgesi, sertifika gibi belgeler hazırlamak

4)Eğitim konusunda il temsilcilikleri ile işbirliği yapmak

5)Derneğin kuruluş amacına uygun olarak topluma faydalı konularda eğitim programı hazırlamak ve uygulamak

6)Burs verilecek öğrencileri belirlemek ve şartları uygun olanlara burs verilmesi için yönetime sunmak

7)Kamu kurum ve kuruluşlarının idari mevzuatını tarayarak haksızlığa yol açabilecek mevzuatı ilgili kuruma bildirmek

8)Mevzuattan kaynaklanan haksız uygulama ile ilgili olarak vatandaşlardan gelen şikâyetleri incelemek ve mevzuat kaynaklı şikâyetleri ilgili kurumuna bildirmek

9)Özel kuruluşların mevzuatından kaynaklanan haksızlıkları incelemek ve ilgili kuruluşuna bildirmek

10)Mobbing, bullying veya sosyal şiddete neden olacak mevzuat konusunda çalışmalar yapmak ve ilgili kuruluşuna bildirmek ve TBMM’ya yasa taslakları hazırlamak

11)Yönetim tarafından verilecek diğer görevleri yapmak

c)ARGE ve Projeler Genel Koordinatörlüğü’nün görevleri

1) Dernek tüzüğüne uygun ulusal veya uluslararası projeler yapmak ve uygulamak

2)Projeler ile ilgili olarak yönetime öneride bulunmak

3)İl bazında yapılacak projelerde, ve araştırmalarda eğitim koordinatörlüğü ve  il temsilcilikleri genel koordinatörlüğü ile işbirliği yapmak

4)Dernek tüzüğü çerçevesinde anketler, araştırmalar yapmak yapılan bu araştırma sonuçlarını yönetime bildirmek

5)Yapılan araştırma sonuçlarını üçer aylık periyotlarla kamuoyuna duyurulmak üzere yönetime bildirmek

6)Yönetim tarafından verilecek diğer görevleri yapmak

d) Sertifikalandırma ve Denetim Genel Koordinatörlüğü’nün görevleri

1)Müracaat eden işyerlerinde Kalite Yönetim Sistemi kapsamında veya ilgili kuruluşun organizasyonu kapsamında her yıl inceleme yaparak Bu işyerinde Mobbing Yoktur sertifikası vermek

2)Mobbing konusunu Kalite yönetim sistemi(KYS) kapsamına alınması için çalışmalar yapmak

3)Yönetimin vereceği diğer görevleri yapmak

e)Hukuki Destek Genel Koordinatörlüğü’nün görevleri

1)Kurumlardan veya vatandaşlardan gelen, akran zorbalığı(bullying) sosyal şiddet veya psikolojik taciz (mobbing) konusunda gerektiğinde kolluk kuvvetlerine baş vurmak,

2)Bullying veya Mobbing konusunda gelen şikâyetleri incelemek ve ilgili kurumu ile görüşerek ve/veya yazışarak çözüme kavuşturmak,

3)Yönetim tarafından verilecek diğer görevleri yapmak

f)Akademi Genel Koordinatörlüğü’nün görevleri

1)Derneğin Üniversiteler ile ilişkilerini yürütür.
2)Dernek adına akademik hakemli derginin çıkarılmasını sağlar,
3)Dergi ve dergi web sayfası ile ilgili iş ve işlemler konusunda ilgili genel koordinatörlük arasındaki ilişkileri düzenler,
4)Üniversitelerde Mobbing biriminin oluşturulması ile ilgili iş ve işlemlere katkı sağlar, takibini gerçekleştirir
5)Mobbingin üniversitelerde seçmeli ders olarak okutulması için ilgili birimlerle girişimlerde bulunur,
6)Mobbing konusunda ülkemizde ve Uluslararasında yayınlanan akademik yayınları takip eder, yönetim kurulunu bilgilendirir.
7)Yönetim tarafından verilecek diğer görevleri yapmak

f)İletişim Genel Koordinatörlüğü’nün görevleri
1)Derneğin Kurumsal İletişim Strajesini belirleyerek yönetim kurulunun onayına sunmak.

2)Dernekle paydaşlar, basın ve kamuoyu arasında, düzenli ve sürekli iletişimi sağlamak

3)Derneğin kamuoyunda tanıtımı için hedef kitleyi gözeterek gerekli faaliyetleri yapmak

4)Dernek tanıtımı için sesli, yazılı ve görsel materyaller hazırlamak, TV programları yapmak, kampanyalar hazırlamak

5)Dernek için oluşturulan sosyal medya hesaplarını yönetmek

6)Derneğin iletişim kanalları üzerinden yönetimden gelen duyuruları yapmak

7)Reklam, tanıtım ve halkla ilişkiler faaliyetlerini yürütmek

8)Yönetim tarafından verilecek diğer görevleri yapmak

g) Altyapı ve Bilişim Genel Koordinatörlüğü’nün görevleri

1) Derneğin ihtiyacı olan bilişim alt yapı ve sistemlerini temin edilmesini sağlamak,

2) Hizmetin aksamadan yürütülmesi amacıyla gerekli tedbirleri almak, yedeklemeleri yapmak,

3) Derneğin ihtiyacı olan yazılımları planlamak, yapmak, yaptırmak, verileri toplamak

4) Derneğin misyon, vizyon, ilkeler ve amaçları doğrultusunda hizmetin aksamadan yürütülmesini sağlamak

5) Bilişim Projeleri üretmek

6) Ortaya çıkabilecek teknik sorunları çözmek, çözemiyor ise çözülmesi için gerekli çalışmaları yapmak

7) Periyodik olarak yapılması gereken bakım onarım işlerini takip etmek,

8) Yazılımların geliştirilmesi için önerilerde bulunmak,

9)Yazılım kullanım kılavuzları hazırlamak,

10)Sistemin güvenliğini sağlamak,

11)İdari ve diğer amaçlı bilgisayarların kullanımına yardımcı olmak,

12)Derneğin ihtiyacı olan teçhizatın alınması, kurulması, kabulü ile ilgili işlemleri yapmak

13)Yönetim tarafından verilecek diğer görevleri yapmak

h)İl Temsilciğinin görevleri

1)İl bazında Mobbing ile Mücadele Derneğini temsil etmek

2)Görevli olduğu il dahilinde Mobbing ile Mücadele Derneğinin faaliyet alanına giren konularda faaliyet göstermek

3)İl’de yapılan çalışmaların sonuçlarını genel merkeze bildirmek, rapor etmek

4)İl bazında reklam, tanıtım, halkla ilişkiler faaliyetlerini yürütmek, İl sosyal medya hesaplarını yönetmek

5)İl bazında genel merkezin de iznini alarak ve genel merkezle işbirliği içerisinde paydaşlara, kurum ve kuruluşlara akran zorbalığı (bullying)sosyal şiddet ve psikolojik taciz(Mobbing) konularında proje yapmak,eğitimler vermek,sempozyum, panel veya seminerler düzenlemek

6)Derneğin misyon, vizyon, ilkeler ve amaçları doğrultusunda Genel merkeze öneri ve tekliflerde  bulunmak

7)Diğer illerdeki temsilcilikler ile işbirliği içinde etkinliklerde bulunmak

8)Yönetim tarafından verilecek diğer görevleri yapmak

Koordinatör veya il temsilciliği ile bunların yardımcılıklarına atanma şartları              

Madde 8-

1)En az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak

2)Temsil kabiliyetine haiz olmak

3)Mobbing ile mücadele derneği üyesi olmak

4)Bu görevlere istekli olmak

5)Karşılık beklememek

6)Sakin ve sabırlı olmak

7)Hoşgörülü olmak

8)İnsan hakları savunucusu olmak

9)Ayrımcılığa şiddetle karşı olmak

10)İnsan sevgisine sahip olmak

11)Adalet duygusu gelişmiş olmak

12)Vicdan duyarlılığı yüksek olmak

13)Cesur olmak

14)Çalışkan olmak

15)Ekip çalışmasına yatkın olmak

Genel koordinatörlüklerin çalışması

Madde 9-Genel koordinatörlükler yönetim kurulundan izin almak kaydıyla alt birimlerini oluşturabilirler. Proje öneri ve tekliflerini yönetim kuruluna sunarlar. Yönetim kurulu kararından sonra uygularlar ve uygulama aşamasında yönetim kurulunu bilgilendirirler. Yapılan işlerin sonucunu yönetime rapor ederler.

İl temsilciliklerinin çalışması

Madde 10- il temsilcilikleri, il temsilciliği genel koordinatörlüğü ile işbirliği yaparak görev alanlarına giren konularda faaliyet gösterirler. proje, eğitim ve diğer faaliyetlerine ilişkin öneri ve tekliflerini, il temsilciliği genel koordinatörlüğü aracılığı ile genel merkeze sunarlar, yönetim kurulunun onaylamasından sonra uygularlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Çeşitli hükümler

Danışma kurulu

 Madde 11- Mobbing ile Mücadele Derneğinin tüzüğünde belirtilen amaçları gerçekleştirmek amacıyla alacağı kararlarda ve yapılacak faaliyetlerde, üst düzey başarının elde edilmesi için Mobbing ile mücadele derneği danışma kurulu oluşturulur.

Bu kurula alanında uzmanlaşmış kişiler yönetim tarafından atanır. Danışma kurulunun başkanı ve vekili ilk oluşumda yönetim kurulu tarafından atanır. Daha sonra danışma kurulu gerek görürse başkan ve vekilini kendileri seçimle belirleyebilirler. Derneğin vizyoner bir bakış açısıyla geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için eğitim, seminer, bilgi şöleni, panel, projeler vb. önemli kararlarda yönetim; karar almadan önce danışma kurulu ile elektronik posta trafiği ile bilgi alışverişinde bulunabilir.

Danışma Kurulu kararlarını oy çokluğu ile alır. Eşitlik halinde Başkanın oyu iki oy sayılır. Danışma Kurulunun yazılı veya sözlü önerileri tavsiye niteliğindedir. Yönetim Kurulu; Danışma Kurulunun vereceği kararların tamamını ya da bir bölümünü uygulayıp uygulamamakta serbesttir. Nihai karar yönetim kurulu tarafından verilir. Ancak; Danışma Kurulunun öneri ve teklifinin yönetim kurulu tarafından hangi gerekçeyle dikkate alınmadığı karar defterine işlenir.

Görevlendirme

Madde 12- Genel Koordinatörlüklere Yönetim Kurulu Üyeleri arasından da atama yapılabilir.

Madde 13- Mobbing ile Mücadele Derneği faaliyetlerinin düzenli, sürekli ve etkin sürdürülebilmesi amacıyla görevlendirilen kişiler birden fazla göreve atanabilirler. Ancak bir kişiye üç görevden fazlası verilemez.

Madde 14- İhtiyaç duyulması halinde Genel Başkanın teklifi ve yönetim kurulunun onayı ile, en fazla beş Genel Başkan danışmanlığı ihdas edilebilir. Faaliyetleri yürütmek üzere biri başdanışman olmak üzere en fazla beş danışman başkan tarafından görevlendirilebilir. Danışmanlar başkanın vereceği talimatlar doğrultusunda hareket ederler.

Madde 15- İl Temsilcilikleri ilin büyüklüğü ve ihtiyaçlarına göre; hizmetin düzenli, sürekli, aksamadan yürütülebilmesi için yönetim kurulundan izin almak ve Genel Koordinatörlüklerin görev tanımı hizmet kapsamı içerisinde kalmak kaydıyla, kendi alt birim koordinatörlüklerini oluşturabilirler. Oluşum için öneri ve tekliflerini yönetim kuruluna sunarlar. Yönetim kurulu kararından sonra uygularlar ve uygulama aşamasında ilgili Genel Koordinatörlükleri bilgilendirirler. Yapılan işlerin sonucunu yönetime rapor ederler.

Madde 16- Genel Koordinatörler, il temsilcileri ve danışmanların performansları belirlenecek kriterlere göre Yönetim Kurulu Tarafından değerlendirilerek, dönem sonu gelmeden ya da dönem sonunda çalışmaya devam edip etmeme yönünde karar verilebilir.

Madde 17- Sivil toplum faaliyetleri her ne kadar gönüllülük esasına dayansa da, sosyal sorumluluk anlayışı gereği; görev alacak kişilerin görev, yetki ve sorumlulukları, hak ve yükümlülükleri bildirilerek, etik değerler kapsamında hareket etmeleri için yazılı kararlılık beyan ve taahhütleri alınabilir.

Yürürlük

Madde 18- Bu yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 19- Bu yönergeyi Mobbing ile Mücadele Derneği Genel Başkanı yürütür.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi için Çerez Politikası
X