Anasayfa / Mevzuat

Mevzuat

AİHM’e Başvuru Yolları

Bireysel Başvuru Nasıl Yapılır? 11 No’lu ek Protokol ile bireysel başvurunun kapsamı genişletilmiş ve bireysel başvuru hakkı bireyler yanında hükümet dışı örgütlerle kişi gruplarına da tanınmıştır. Bireysel başvuru hakkı sözleşmeye taraf bir devletin yargı yetkisi içinde bulunan ve sözleşmede güvenceye altına alınan hakların ihlal edilmesinden dolayı zarar gördüğünü iddia eden …

Devamı »

TİHEK Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği

Mobbing ile Mücadelede çok önemli bir aşama daha kaydedildi. 6701 sayılı TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU KANUNU’nun ardından ikincil mevzuatın olmaması nedeniyle mobbingin önlenmesi konusunda belirsizlikler yaşanmakta idi. Yaşanan sorunların ve belirsizliklerin ortadan kaldırılması amacıyla TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK …

Devamı »

Mobbing ile İlgili Mevzuat

İş yaşamı konusunda, Türkiye Cumhuriyetinin de taraf olduğu uluslararası sözleşmeler bulunmaktadır. En yaygın adıyla ILO olarak bilinen Uluslararası Çalışma Örgütü ve bu örgüt tarafından yayınlanan çeşitli pozitif düzenlemeler yer almaktadır. Türkiye Cumhuriyetinin de taraf olduğu sözleşmeler bugün iç hukukta yerini bulmakta ve İş Hukukuna kaynaklık etmektedir. Mobbing; ülkemizin taraf olduğu …

Devamı »

Başbakanlık genelgesi 2011/2 sayılı “İşyerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi”

2011/2 sayılı “İşyerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi” konulu Başbakanlık genelgesi GENELGE 2011/2 Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işyerlerinde gerçekleşen psikolojik taciz, çalışanların itibarını ve onurunu zedelemekte, verimliliğini azaltmakta ve sağlığını kaybetmesine neden olarak çalışma hayatını olumsuz etkilemektedir. Kasıtlı ve sistematik olarak belirli bir süre çalışanın aşağılanması, küçümsenmesi, dışlanması, …

Devamı »

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU KANUNU

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; insan onurunu temel alarak insan haklarının korunması ve geliştirilmesi, kişilerin eşit muamele görme hakkının güvence altına alınması, hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden yararlanmada ayrımcılığın önlenmesi ile bu ilkeler doğrultusunda faaliyet göstermek, işkence ve kötü muameleyle …

Devamı »

MOBBİNG DAVALARINDA DEVRİM GİBİ BİR İÇTİHAT YAŞASIN ADALET

MOBBİNG DAVALARINDA DEVRİM GİBİ İÇTİHAT, HAKİMLERİMİZİN ELİNE, ZİHNİNE VE YÜREĞİNE SAĞLIK, MOBBİNGDDER OLARAK HUKUKDAN UMUDUMUZU HİÇBİR ZAMAN KAYBETMEMİŞTİK. ISRARLA BU KARARIN İÇERİĞİNİ DİLE GETİRDİK, BASIN AÇIKLAMALARI YAPTIK. T.C YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2014/4-110 KARAR NO : 2015/2600 KARAR TARİHİ:11.11.2015 Taraflar arasındaki “manevi tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama …

Devamı »

İdari Dava Nasıl Açılır?

İdari Dava Nedir? Devlet kurumları tarafından yapılan işlere karşı dava açılması demektir. Bu yolla açılan davalarda idari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğu denetlenir, yerindeliği denetlenmez. İdari Dava Hangi Mahkemede Açılır? İdari davalar idare mahkemesinde, vergi mahkemesinde veya Danıştay’da açılır. İdari Dava Nerede Açılır? Dava konusu olan idari işlemin yapıldığı yerdeki …

Devamı »

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MOBBİNG BİRİMİ İŞLEYİŞ USUL VE ESASLARI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MOBBİNG BİRİMİ İŞLEYİŞ USUL VE ESASLARI Amaç ve kapsam MADDE 1 – İşbu usul ve esaslar, Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileri , akademik ve idarî personeli ile ilgili mobbing vakalarının saptanması, tanımlanması ve çözümlenmesine dair Üniversite bünyesinde oluşturulan Mobbing Biriminin çalışmalarına ilişkin kural ve yöntemleri belirlemek üzere düzenlenmiştir. …

Devamı »