Aşağıdaki madde taslağı derneğimiz tarafından hazırlanmıştır.Şu an TBMM gündeminde İş sağlığı ve iş güvenliği yasası var. Bu kanuna bu madde eklenmelidir. Çünkü Kanun çalışan herkesi kapsıyor.

Mobbing mağdurları TBMM’yi mail yağmuruna tutun lütfen.

Bu kanuna bu madde eklensin biz çalışma ve sosyal güvenlik bakanına ve 100 kadar milletvekiline gönderdik. Sorununuza sahip çıkın lütfen çünkü zaman çok kısa.

TARİH:10/6/2012

KONU:İş sağlığı ve İş Güvenliği Yasasına Madde Eklenmesi

SAYI:2012/55

Sayın…………………………….

ÇALIŞAN SAĞLIĞI VE İŞ EMNİYETİ KANUNU

Psikolojik sağlığın korunması ve onurlu çalışma hakkı.

Madde-

Çalışan sağlığı ve iş emniyeti kapsamında işverenler, çalışanların onurlu çalışma hakkını ve işyeri ilişkilerine bağlı psikolojik sağlığının korunması için gerekli tedbirleri alır.

Çalışanın psikolojik sağlığı işyeri ilişkileri kaynaklı olarak çalışamayacak derecede bozulması durumda, meslek hastalığına ilişkin hükümler uygulanır. Çalışanın psikolojik sağlığının bozulmasına bağlı olarak gelişen psikosomatik hastalıkların tedavisinde iş kazaları ve meslek hastalıklarına ilişkin hükümler uygulanır.

Çalışanın psikolojik sağlığının işyeri ilişkileri kaynaklı olarak bozulup bozulmadığı meslek hastalıkları hastaneleri ile ihtisas hastaneleri bünyesinde açılacak klinikler tarafından düzenlenecek sağlık kurulu raporu ile tevsik edilir. Düzenlenen sağlık kurulu raporunda çelişkiler bulunduğunda, raporun düzenleme amacına aykırı bir usulsüzlük tespit edildiğinde veya rapora çalışan veya işveren tarafından itiraz edildiğinde; ikinci bir hakem hastanenin aynı birimi tarafından ikinci sağlık kurulu raporu düzenlenir. İkinci hakem hastane tarafından aynı sağlık kurulu rapor sonucu kararı verildiğinde, sağlık kurulu raporu uygulanır.İkinci hakem hastane tarafından düzenlenen sağlık kurulu raporunda farklı bir karar verilirse, kişi hakkında üçüncü hakem hastane tarafından karar verilir. Çoğunluk olan sağlık kurulu kararı uygulanır. Çalışanın işyeri ilişkileri kaynaklı olarak bozulan psikolojik sağlığı, yapılan tedavi sonucunda düzelmediği takdirde; çalışan, iş kazaları ve meslek hastalıklarına ilişkin hükümler kapsamında emeklilik hakkı kazanır.

Bu madde hükümlerine göre emeklilik hakkı kazanan çalışanın emeklilik maaşı ve diğer masrafları Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenir. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sorumlulara rücu edilir. İşveren veya en üst yöneticiler; çalışanın işe başladığı 45 gün içinde işyeri ilişkileri kapsamında psikolojik taciz farkındalık eğitimi almasını sağlar. Eğitim süresi 15 saatten az olamaz. Eğitim müfredatı Çalışan Sağlığı ve İş Emniyet Konseyi tarafından belirlenir. Eğitimin sonunda çalışana İşyeri Huzuru Yemin Belgesi imzalatılır. İşyeri Huzuru Yemin Belgesi, personel dosyasında muhafaza edilir.

Psikolojik taciz farkındalık eğitimi, işyerinde her sene toplu olarak alınacak eğitimlerle tekrarlanır. Çalışanın şikayeti ya da yapılan denetimler sonucunda; işyeri ilişkileri kapsamında çalışanların onurlu çalışma hakkını ihlal eden, çalışanın psikolojik  sağlığını bozduğu veya maddi veya manevi Psikolojik sağlığın bozulmasına yönelik ortamı yarattığı, bu kapsamda açıktan veya gizliden, sözlü veya sözsüz  tutum veya davranışlar içinde bulunduğu tespit edilenler ile sorumluluğu veya yetkisi olduğu halde bunu tespit etmekte aciz kalanlar ve tespit ettiği halde gerekli tedbirleri almayanlar hakkında, 16 yaşından büyükler için uygulanan brüt asgari ücretin en az 20, en fazla 50 katı idari para cezası uygulanır.

Sorumlu olduğu veya işbirliği yaptığı veya bildiği halde gerekli mercilere haber vermediği tespit edilenlere sorumlulukları oranında ceza verilir. Uygulanacak idari para cezası Çalışan Sağlığı ve İş Emniyeti Konseyi tarafından tespit edilir. Verilen idari para cezası 30 gün içinde tahsil edilir. Tespit edilen idari para cezası en fazla yedi taksitte ödenebilir

Bireysel veya toplu hareketler ile işveren veya vekillerinin psikolojik sağlığını bozan çalışanlar hakkında da bu madde hükümleri uygulanır.

 

GENEL GEREKÇE:

Mevcut kanun taslağının adı “İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ YASA TASLAĞI’dır.Bu kanun taslağının adı değişmelidir.Kanun taslağının adı “ÇALIŞAN SAĞLIĞI VE  İŞ EMNİYETİ KANUNU” olmalıdır. Önerdiğimiz isim kanunun özüne ve ruhuna uygun olacaktır.İş kavramı cansız bir şeyi ifade etmek için kullanılmaktadır.cansız bir kavram olan işin sağlığından söz edilemez ancak o işi yapan kişi canlıdır canlı bir varlığın sağlığından söz edilebilir. Kanun adındaki güvenlik kavramı da fiziki varlığın korunmasını ifade etmek için kullanılmaktadır. Hâlbuki Emniyet kavramı işin yapıldığı sırada alınacak tedbirleri ifade eder. 4920 sayılı TÜRK SİVİL HAVACILIK KANUNUN da can ve mal güvenliği düzenlenirken emniyet sözcüğü kullanılmıştır.

Avrupa Sosyal şartının 26. maddesinde onurlu çalışma hakkı düzenlemiş olup, ülkemizde bu sözleşmeyi imzalamıştır. Bu maddede işverenlerin çalışanların onurlu çalışma hakkına saygı duyacakları öngörülmüştür. İşyerlerinde işçi sağlığı denildiğinde bugüne kadar anlaşıla gelen ve kabul edilen görüş daha çok çalışanın fiziksel sağlığı olmuştur. İşçi sağlığı ve iş güvenliğini düzenleyen ayrı bir yasanın olmaması, daha çok eski 1475 sayılı iş kanunu ve yeni 4857 sayılı iş kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde çıkarılan tüzük ve yönetmelik hükümleri düzenleme yapılmış, mevzu bahis mevzuatta ise işçi sağlığı ve iş güvenliğinin temeli ve kapsamı fiziksel sağlık üzerine oturtulmuştur. Fiziksek sağlık bir çalışan bakımından elbette önemlidir ancak günümüzde Psikolojik sağlık da en az fiziksel sağlık kadar önemlidir. İnsan maddi ve manevi yönüyle bir bütündür. İnsanı işyerinde fiziksel yönden koruyucu tedbirleri alırken psikolojik yönden ihmal etmek kanunun lafzına ve ruhuna aykırı düşer.

Fiziksel sağlığın bozulması beraberinde psikolojik sağlığı bozarken, psikolojik sağlığın bozulması da psikosomatik hastalıklar kapsamında sayılan fiziksel hastalıkların meydana gelmesine yol açmaktadır.

İşyerlerinde yaşanan psikolojik tacizleri ülkemize yıllık milyonlarca iş günü kaybına yol açmakta, verimlilik kayıpları meydana gelmekte çalışanların yaşadığı stres, depresyon ve travma sonrası stres bozukluğu gibi psikolojik rahatsızlıklar sonucunda, çalışanların bireysel sağlığı telafi edilemeyecek derecede bozulmakta, psikolojik sağlığı bozulan çalışanlar psikosomatik hastalıklara maruz kalmakta, aileler dağılmakta sonuçta çalışan, kuruluşlar ve tüm toplum milyonlarca lira maddi kayıplara ve parasal değeri hesap edilemeyecek ölçüde ve manevi kayıplara uğramaktadır. İşyerinde psikolojik tacize maruz kalan çalışanlar antidepresan ilaçlara yönelmekte ve sosyal güvenlik kuruluşuna ve sigorta şirketlerine milyonlarca lira külfet getirmektedir.

MADDE GEREKÇESİ: Çalışan Sağlığı ve iş Emniyeti Kanununa konulan bu madde ile kanunun çalışanı bir yönüyle değil her yönüyle koruması amaçlanmıştır. Çalışanın işle ilişkisi sadece fiziksel yönüyle değil, ruhsal yönüyle de mevcuttur. Bir çalışanın herhangi bir uzvunun ya da organının zarar görmesi nasıl olası ise çalışanın işyerinde, işveren konumunda olanlardan ya da diğer çalışanlardan psikolojik şiddet yönüyle zarar görmesi de mümkündür. Çalışanların onurlu çalışma haklarının korunması kapsamında işyerinde dışlanmadan, ötekileştirilmeden, küçük düşürülmeden, eşitlik, dürüstlük ilkelerine uygun olarak çalıştırılmaları esastır.

 

 

Yönetim kurulu adına

 

Hüseyin GÜN

Genel Başkan

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi için Çerez Politikası
X