Duyuru
Anasayfa / Hakkımızda / İlkelerimiz

İlkelerimiz

Bireye saygı, Eşitlik, Tarafsızlık, Adalet.

MOBBİNGDER sözüne sadık, saydam ve güvenilirdir, mobbing ile mücadelede dürüstlüğü, hukuka, etik değerlere ve ahlaka uygunluğu esas alır. Çalışma barışı ve onurlu çalışma hakkını korumak, kollamak, saygı duyulmasını sağlamak için çalışır.

İLKELERİMİZ

Güvenilir ve saygın olmak

MOBBİNGDER; sözüne sadık, saydam ve güvenilirdir, dürüstlük, hukuka ve ahlaka uygunluğu esas alır ve uygular, insan haklarına saygı duyulmasını sağlar.

Paylaşımcı Olmak

MOBBİNGDER; tüm paydaşları ile olan ilişkilerinde paylaşımcıdır, paylaşımcılığın; ülkemizin top yekün, hep birlikte ileriye gitmesinin ve gelişmesinin itici gücü olduğunu bilir.

Gelişime, Değişime ve Eleştiriye Açık Olmak

Kendini sürekli yenilemek, daha iyi, daha üretken nasıl olunur arayışı içinde olmak, sorumluluğundaki işi en iyi, en verimli ve doğru olarak nasıl yapabilirim sorularını sormak ve bunlara cevap üretmek MOBBİNGDER kurumsal Kültürü’nün ayrılmaz unsurlarıdır.

MOBBİNGDER yeni fikirlere ve değişime açıktır, mağdurların önündeki engelleri kaldırmak için çalışır, yapılan eleştiriyi kendisini geliştirmek için fırsata dönüştürür.

Paydaşlarla İlişkilerde Dürüst, Açık ve Adil Olmak

MOBBİNGDER, dernek içi ve dışındaki tüm paydaşlarına karşı dürüst ve açıktır, yüksek adalet duygusuna sahiptir.

Üst Seviyede Sorumluluk Almak ve Örnek Davranış Sergilemek

MOBBİNGDER Çalışma barışı ve onurlu çalışma hakkı ile ilgili en üst seviyede sorumluluk alır ve bunun gereğini yerine getirir. Mobbing ile mücadele için akılcı, planlı, verimli, katılımcı, uyumlu çalışır. Ülkemizde Çalışma barışı ve onurlu çalışma hakkının gözetildiği iş yeri ortamlarının oluşturulmasında ve bu ortamların yaşatılmasında samimi destek ve katkı sağlar.

MOBBİNGDER; mobbingsiz bir yaşam için, insanları bilgilendirir, toplumsal bilincin artırılmasını hedefler, mağdurları iş yaşamında her zaman destekler.

İnsani Değerlere Bağlı Olmak

MOBBİNGDER’in en büyük değeri bir birey olarak insanın kendisidir. Mobbingsiz bir Yaşam için kamuoyunu düzenli ve sürekli olarak bilgilendirir. Kanun ve yönetmeliklerin çıkarılması için, kanun yapıcıları, izler, sorunları ve aksaklıkları onlara bildirir, ortak akılla Mobbing ile mücadele için kamuoyu oluşmasına ortam sağlar.

Dernek Kaynaklarını Verimli Kullanmak

MOBBİNGDER; kaynaklarını israf etmemek için her türlü hareketten kaçınır. Varlıklarını, finansal kaynaklarını, özel bilgiler ve fikir hakları da dahil olmak üzere korur.

MOBBİNGDER tüm varlıklarını; kanunlar, yönetmelikler ve etik kurallar çerçevesinde usulüne uygun şekilde ve verimli olarak kullanır, korur, geliştirir ve büyütür. Bütün çalışanların, ülkemiz çıkarlarına ve ülkemizin refahına hizmet eden bireyler olması için çaba gösterir.

Eşitliği Gözetmek

İnsanlarla ilişkilerde eşitlik ilkesi esastır. Hiçbir zaman ayrımcılık yapılmaz, kişilere her zaman adil davranılarak, aidiyet ve güven duygusu pekiştirilir.

Çıkar Çatışmalarından Kaçınmak

MOBBİNGDER çıkar çatışmasından uzak durmayı ilke edinir, Yönetim Kurulu ve dernek üyeleri kişisel fayda sağlamak amacı ile MOBBİNGDER adını kullanmaz.

Dernek işlerinde kendisine veya yakınlarına çıkar sağlamaya yönelik davranışta bulunmaz ve Dernek varlıklarını özel ihtiyaçları için kullanmaz.

Çevreye Duyarlı Olmak

MOBBİNGDER üyeleri çevreye karşı duyarlıdır, bugünün ve yarının kuşakları için çevreyi korur, çevre dostudur, doğaya tehlikeli atık bırakılmamasına özen gösterir.

Kurumsal ve Kişisel Bilgileri İfşa Etmemek

Bilginin; doğru paylaşımı, bütünlüğünün ve erişilebilirliğinin sağlanması dernek mensuplarının öncelikli görevidir.

MOBBİNGDER kurumsal ve kişisel bilgilerin yönetimi ve gizliliğinin korunmasını benimser. Kurumsal ve kişisel bilgilerin internet veya kamuya açık diğer ortamlara taşınmasına kesinlikle izin vermez.

Kurum Mevzuatına, Ulusal ve Uluslararası Yasalara Uymak

MOBBİNGDER; Türk kanunlarına, Uluslararası kanunlara, kural ve yönetmeliklere riayet eder, Derneğe ait finansal veya teknik rapor ve kayıtların doğruluğunu kabul ve taahhüt eder.

MOBBİNGDER mevzuat ve yasalar gereği hazırlanması gereken Dernek ile ilgili bilgileri zamanında ve doğru olarak kaydeder ve raporlar.

Kişisel ve Kurumsal Fikri Mülkiyet Haklarına Saygı Duymak

MOBBİNGDER; insan zihninin, düşünce gücünün yarattığı ürünler (patent, marka ve tasarım gibi) üzerindeki kurumsal ve kişisel fikri mülkiyet haklarını gözetir ve korumaya alır.