DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MOBBİNG BİRİMİ İŞLEYİŞ USUL VE ESASLARI

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – İşbu usul ve esaslar, Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileri , akademik ve idarî personeli ile ilgili mobbing vakalarının saptanması, tanımlanması ve çözümlenmesine dair Üniversite bünyesinde oluşturulan Mobbing Biriminin çalışmalarına ilişkin kural ve yöntemleri belirlemek üzere düzenlenmiştir.

Dayanak
MADDE 2 – İşbu esaslar, 19.03.2011 tarih ve 27879 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 2011/2 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – İşbu usul ve esaslarda yer alan;
a) Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesini,
b) Mobbing: Dokuz Eylül Üniversitesi’nde görev yapan akademik ve idari personelin, öğrenim gören öğrencilerin, kişiliğini, onurunu ve toplumsal itibarını olumsuz yönde etkileyen, aile ve sosyal yaşamını tehdit eden, bireyin yaratıcılığını ve iş performansını azaltan, psikolojik ve fiziksel sağlığının bozulmasında etkili olan, psikolojik taciz vakalarını,
c) Karşı taraf :Üniversitede sistematik olarak psikolojik taciz uygulayan kişiyi,
d) Mağdur: Üniversitede sistematik olarak psikolojik tacize maruz kalan kişiyi,
e) Uzlaştırıcı: Mobbinge uğradığını düşünerek şikâyette bulunan kişi/kişiler ile ilgili diğer kişi/kişileri uzlaştırma görevi yapan kişiyi,
f) Mobbing Komisyonu: Mobbing vakalarını değerlendirerek karara bağlayan komisyonu, ifade eder.

Mobbing Birim Sekreteryası
MADDE 4 – Birimin Sekreterya işlemleri Hukuk Müşavirliğince yürütülecektir.

MADDE 5 – Mobbing Birim Sekreteryasının görevleri şunlardır:
a)Başvuruları kabul etmek.
b)Yapılan başvuruların ön değerlendirmesini yaparak, Komisyona havale edilip edilmeyeceğine karar vermek.
c) Komisyona iletilmeyecek başvurular hakkında başvuru sahibine gerekçeli bilgi vermek.
d) Komisyonun toplantılarına ilişkin sekreterya hizmetlerini yürütmek.
e) Üniversitesindeki mobbing vakalarına ilişkin istatistik tutmak.

Mobbing Komisyonunun Oluşumu
MADDE 6-Komisyon, Rektör tarafından görevlendirilen bir Rektör Yardımcısı ile üniversite öğretim üyeleri arasından seçilen 2 üye olmak üzere toplam 3 kişiden oluşur. Rektör yardımcısı komisyona başkanlık eder.Komisyon, başkanın çağrısı üzerine üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.

Mobbing Komisyonunun Görevleri
MADDE 7 – Mobbing Komisyonunun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Mobbing Birim Sekreteryasınca işleyiş usul ve esasları doğrultusunda yapılan ön değerlendirme sonucu komisyona havale edilen, mobbing vakalarını değerlendirerek karara bağlamak.
b) Tarafları uzlaştırmaya çalışmak.
c) Üniversitede mobbing vakalarının önlenmesi için tavsiyede bulunmak.
d) Üniversitede ve toplumda mobbing ile mücadele konusunda farkındalık yaratmak amacıyla çalışmalar yürütmek.

Şikayetlerin Alınması
MADDE 8 – Dokuz Eylül Üniversitesinde görevli akademik ve idarî personel ile öğrenimini sürdüren öğrencilerden mobbinge uğradığını düşünenler şikâyetlerini, internet portalında yer alan “Dokuz Eylül Üniversitesi Mobbing Birimi
Başvuru Formu (Form 1)”nu doldurarak, Mobbing Birim Sekreteryasının e-posta adresine gönderir. Şikâyet sahibinin, talebi hâlinde, adı gizli tutulur.

Şikâyetlerin Ön Değerlendirmesi
MADDE 9 – Mobbing Birim Sekreteryası, Mobbing Birimine başvuran kişilerin yaşadığı vakalarını bir ön değerlendirmeye tâbi tutarak başvurunun komisyona iletilip iletilmeyeceğine karar verir ve sonucu başvurana bildirir.

Mobbing Davranışları
MADDE 10 – Dokuz Eylül Üniversitesinde görevli akademik ve idarî personel ile öğrenimini sürdüren öğrencilerin;
– Yaptığı tüm önerilerin reddedilmesi, yanıtsız bırakılması, hiç yapılmamış gibi davranılması,
– Toplantılardan ve sosyal faaliyetlerden haberdar edilmemesi,
– Dışlanması, dışarıda bırakılması,
– Ötekileştirilmesi,
– Ders verme hakkının elinden alınması,
– Oturacağı oda, kullanacağı alet ve teçhizat, laboratuar, atölye verilmemesi,
– Yeteneklerinin altında işler verilerek küçümsenmesi,
– Gerçekleştirilmesi imkânsız işleri yapmasının istenmesi,
– Verilen görevlerin abartılı bir şekilde kontrol edilmesi,
– Performansı etkileyecek bilgilerin saklanması,
– Akademik ilerleme ve görevde yükseltilmenin sistematik olarak engellenmesi,
– Cinsiyet ayrımı yapılması,
– Siyasî ve dinî görüşünden dolayı psikolojik baskı yapılması,
– Sürekli azarlanması,
– Hakaret ve alaylara maruz bırakılması,
– Kişinin iş performansının haksız olarak yerilmesi,
– İşten atılmayla tehdit edilmesi,
– Sınıfın huzurunda alenî olarak öğrencinin azarlanması (öğrencinin itibarına saldırı),
– Öğrencinin yetenekleriyle alay edilmesi,
– Öğrenciye gözdağı verilmesi,
– Öğrencinin gerekli olan meslekî bilgilerden bireysel olarak mahrum edilmesi ve benzeri davranışlar mobbing davranışları olarak kabul edilir.

Komisyon Değerlendirmesi
MADDE 11 – (1) Mobbing Birimine gönderilen mobbingle ilgili sorun ve şikâyetler Komisyon tarafından incelemeye alınarak değerlendirilir.
(2) Komisyon, kendisine sunulan bilgi ve belgeleri ayrıntılarıyla inceler, gerek duyduğu takdirde mağduru, karşı tarafı , konu ile ilgili birim yöneticisi,uzman psikolog ve ilgili diğer kişileri çağırarak dinler. Komisyon gerek gördüğünde incelenen olayı alt komisyonlara ve bilirkişiye gönderebilir.
(3) Komisyon inceleme sonucunda mobbinge uğradığını düşünerek şikâyette bulunan kişilere yardımcı olmak üzere bir uzlaştırıcı görevlendirebilir. Komisyon tarafından görevlendirilen uzlaştırıcı, taraflarla ve konu ile ilgili diğer kişi/kişiler ile görüşme yaparak uzlaştırma yoluyla sorunu çözmeye çalışır. Konu ile ilgili olarak görevlendirilen uzlaştırıcı, tarafları uzlaştırma veya uzlaştıramama durumunda sonucu Mobbing Komisyonuna sunar.
(4) Mobbing Komisyonu yapmış olduğu değerlendirme sonucunda alacağı kararı bir rapor halinde rektöre sunar.

Çeşitli ve Son Hükümler Yürürlük
MADDE 12 – (1) İşbu usul ve esaslar, üniversite yönetim kurulunda kabul edildiği
tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 – İşbu usul ve esasları Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi için Çerez Politikası
X