Anasayfa / Hakkımızda / İlkelerimiz

İlkelerimiz

Bireye saygı, eşitlik, tarafsızlık, adalet.

MOBBİNGDER sözüne sadık, saydam ve güvenilirdir, mobbing ile mücadelede dürüstlük ve ahlaka uygunluğu esas alır ve uygular, insan haklarına saygı duyulmasını sağlamak için çalışır.

İLKELERİMİZ

Güvenilir ve saygın olmak

MOBBİNGDER; sözüne sadık, saydam ve güvenilirdir, dürüstlük ve ahlaka uygunluğu esas alır ve uygular, insan haklarına saygı duyulmasını sağlar.

Paylaşımcı Olmak

MOBBİNGDER; tüm paydaşları ile olan ilişkilerinde paylaşımcıdır, paylaşımcılığın hep birlikte ileriye gitmenin ve gelişmenin itici gücü olduğunu bilir.

Gelişime, Değişime ve Eleştiriye Açık Olmak

Kendini sürekli yenilemek, daha iyi, daha üretken nasıl olunur arayışı içinde olmak, sorumluluğundaki işi en iyi, en verimli ve doğru olarak nasıl yapabilirim sorularını sormak ve bunlara cevap üretmek MOBBİNGDER kurumsal Kültürü’nün ayrılmaz unsurlarıdır.

MOBBİNGDER yeni fikirlere ve değişime açıktır, mağdurların önündeki engelleri kaldırır, yapılan eleştiriyi kendisini geliştirmek için fırsata dönüştürür.

Paydaşlarla İlişkilerde Dürüst, Açık ve Adil Olmak

MOBBİNGDER, dernek içindeki ve dışındaki tüm paydaşlarına karşı dürüst ve açıktır, yüksek adalet duygusuna sahiptir.

Üst Seviyede Sorumluluk Almak ve Örnek Davranış Sergilemek

MOBBİNGDER İnan Hakları ile ilgili en üst seviyede sorumluluk alır ve bunun gereğini yerine getirir. Mobbing ile mücadele için akılcı, planlı, verimli, katılımcı, uyumlu çalışır. Huzurlu bir hayat ortamının yaratılmasında ve bu ortamın yaşatılmasında samimi katkı sağlar.

MOBBİNGDER; mobbingsiz bir yaşam için, insanları bilgilendirir, iş yaşamında her zaman onları destekler.

İnsani Değerlere Bağlı Olmak

MOBBİNGDER’in en büyük değeri bir birey olarak insanın kendisidir. Mobbingsiz bir Yaşam için kamuoyunu bilgilendirir. Kanun ve yönetmeliklerin çıkarılması için, kanun yapıcıları, izler, sorunları ve aksaklıkları onlara bildirir, ortak akılla kamuoyu oluşmasına ortam sağlar.

Dernek Kaynaklarını Verimli Kullanmak

MOBBİNGDER; kaynaklarını israf etmemek için her türlü hareketten kaçınır. Varlıklarını, finansal kaynaklarını, özel bilgiler ve fikir hakları da dahil olmak üzere korur.

MOBBİNGDER tüm varlıklarını; kanunlar, yönetmelikler ve etik kurallar çerçevesinde usulüne uygun şekilde ve verimli olarak kullanır, korur, geliştirir ve büyütür. Bütün çalışanların, ülkemiz çıkarlarına ve ülkemizin refahına hizmet etmesini hedefler.

Eşitliği Gözetmek

İnsanlarla ilişkilerde eşitlik ilkesi esastır. Hiçbir zaman ayrımcılık yapılmaz, kişilere her zaman adil davranılarak, aidiyet ve güven duygusunu pekiştirir.

Çıkar Çatışmalarından Kaçınmak

MOBBİNGDER çıkar çatışmasından uzak durmayı ilke edinir, kişisel fayda sağlamak amacı ile MOBBİNGDER adını kullanmaz.

Dernek işlerinde kendisine veya yakınlarına çıkar sağlamaya yönelik davranışta bulunmaz ve Dernek varlıklarını özel ihtiyaçları için kullanmaz.

Çevreye Duyarlı Olmak

MOBBİNGDER üyeleri çevreye karşı duyarlıdır, bugünün ve yarının kuşakları için çevreyi korur, çevre dostudur, doğaya tehlikeli atık bırakılmamasına özen gösterir.

Kurumsal ve Kişisel Bilgileri İfşa Etmemek

Bilginin; doğru paylaşımı, bütünlüğünün ve erişilebilirliğinin sağlanması dernek mensuplarının öncelikli görevidir.

MOBBİNGDER kurumsal ve kişisel bilgilerin yönetimi ve gizliliğinin korunmasını benimser. Kurumsal ve kişisel bilgilerin internet veya kamuya açık diğer ortamlara taşınmasına kesinlikle izin vermez.

Kurum Mevzuatına, Ulusal ve Uluslararası Yasalara Uymak

MOBBİNGDER; Türk kanunlarına, Uluslararası kanunlara, kural ve yönetmeliklere riayet eder, Derneğe ait finansal veya teknik rapor ve kayıtların doğruluğunu kabul ve taahhüt eder.

MOBBİNGDER mevzuat ve yasalar gereği hazırlanması gereken Dernek ile ilgili bilgileri zamanında ve doğru olarak kaydeder ve raporlar.

Kişisel ve Kurumsal Fikri Mülkiyet Haklarına Saygı Duymak

MOBBİNGDER; insan zihninin, düşünce gücünün yarattığı ürünler (patent, marka ve tasarım gibi) üzerindeki kurumsal ve kişisel fikri mülkiyet haklarını gözetir ve korumaya alır.